Politika integrovaného systému řízení a ISO 9001

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. byla certifikována ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 v oboru komplexních služeb v oblasti IT.
Společnost přijala následující politiku zajištění kvality služeb, bezpečnosti informací, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci řízení svých procesů při poskytování veškerých svých služeb.

ISO9001-2008 - komplexní služby v oblasti IT

Politika integrovaného systému řízení společnosti Kancelářské stroje s.r.o.

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. chce být moderní prosperující společností s pevným postavením na českém a slovenském trhu zejména v oblasti poskytování komplexních služeb péče o výpočetní techniku a informační systémy. Významnou a stále důležitější oblastí, v níž se chce společnost Kancelářské stroje s.r.o. profilovat jako jedna z předních společností na trhu, je dále outsourcing těchto služeb a kompletní outsourcing výpočetních systémů ve formě vzdáleného poskytování služeb a distribuce výpočetního potencionálu na dálku. To vše pak plně v souladu s aktuálním posunutím klasického paradigmatu zpracování informací pomocí výpočetní techniky od prostředí distribuovaného k prostředí centrálnímu se začleněním ochrany informací a služeb pomocí vysoké dostupnosti a vícenásobného ukládání informací v nezávislých entitách.

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. uplatňuje a udržuje integrovaný systém řízení a neustále zlepšuje jeho efektivnost. Od důsledného aplikování zásad managementu kvality všemi zaměstnanci společnosti očekává prospěch v různých formách. Jedná se zejména o kompletní uspokojení potřeb zákazníků, stabilní postavení na českém a slovenském trhu, zvyšování obratu, snižování provozních nákladů, zvyšování produktivity práce, zvyšování způsobilosti a výkonnosti zaměstnanců včetně jejich spokojenosti a v neposlední řadě i o zvyšování účinnosti řízení.

V této souvislosti prosazuje vedení společnosti Kancelářské stroje s.r.o. následující základní principy řízení:

  • Poskytovat služby, které budou vždy kompletně naplňovat požadované a očekávané potřeby zákazníků včetně všech zúčastněných stran (dodavatelů, pracovníků a vlastníků) při současném dodržování veškerých platných legislativních předpisů týkajících se výrobků, procesů a činností systému managementu kvality
  • Uspokojovat zákazníky formou soustavného zvyšování technické úrovně poskytovaných služeb splňujících potřeby zákazníků
  • Zajišťovat, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny před neoprávněnou manipulací, aby byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup a zabezpečit správu informací tak, aby nedocházelo k narušení integrity, důvěrnosti a dostupnosti těchto informací. Zajistit shodu se smluvními požadavky zákazníků z hlediska ochrany informací a vhodným opatřením eliminovat rizika, týkající se bezpečnosti informací.
  • Uplatňovat princip neustálého zlepšování efektivnosti všech procesů integrovaného systému řízení.
  • Nepřipustit stagnaci technické úrovně a kvality poskytovaných služeb stejně jako stagnaci úrovně a kvality znalostí, dovedností a schopností svých zaměstnanců a to nejen ve vztahu k poskytovaným službám, ale i ve vztahu k dovednostem korektního vystupování, komunikace a chování.
  • Stabilizovat zaměstnance, rozšiřovat jejich způsobilost rozmanitou praxí a školeními, zvyšovat jejich spokojenost formou zlepšování pracovního prostředí, technické úrovně vybavení pracovišť a pracovních nástrojů a otevřenou komunikací mezi všemi pracovníky a vedením společnosti.

Společnost Kancelářské stroje s.r.o. deklaruje snahu o ochranu a prevenci proti znečištění životního prostředí. Tato snaha je jednou z priorit řízení společnosti, a proto jsou stanoveny následující principy environmentální politiky:

  • dodržování platných ustanovení všech právních požadavků, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem ochrany životního prostředí, snižování energetické náročnosti používaných technologií, hledání úspor energií a přírodních zdrojů v rámci činnosti naší společnosti a spolupráce na řešení otázek ochrany životního prostředí.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN ISO/IEC 27000, ČSN EN ISO 14000:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, SA8000:2008, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti. Kvalitu chápeme jako široký pojem zahrnující jak oblast poskytovaných služeb, tak kvalitu řízení celé společnosti. Naší snahou je využívat všechny dostupné nástroje a mechanizmy na zlepšování systému kvality. Jsme si vědomi, že kvalitativní přístup je nutné prosazovat a řídit na všech úrovních našich podnikatelských aktivit.

Na tuto POLITIKU navazují konkrétní cíle ve všech uplatněných manažerských systémech a na příslušných úrovních řízení.

V Praze, dne 1.2.2011,
za vedení společnosti Kancelářské stroje s.r.o.
Ing. Milan Flutka, jednatel